Algemene voorwaarden

April 2017

I. Het gebruik van de webpagina en de subpagina’s
II. Privacyverklaring
III. Google Analytics

Door de website te bezoeken en te gebruiken verklaart u zich onvoorwaardelijk akkoord met deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: ‘voorwaarden’). Lees de voorwaarden zorgvuldig door voordat u de website bezoekt of daar op enige andere manier gebruik van maakt. Door de website te bezoeken of te gebruiken erkent u dat u de huidige voorwaarden hebt gelezen en begrepen, daarmee akkoord gaat en uzelf in dezelfde mate wettelijk gebonden verklaart als door het plaatsen van een handtekening.

Het gebruik van de webpagina en de subpagina’s
1. Inhoud van het online-aanbod

1. Inhoud van het online-aanbod Remitan GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de gepresenteerde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen Remitan GmbH die betrekking hebben op schade van materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruiken of niet-gebruiken van de informatie of het gebruiken van onjuiste en onvolledige informatie zijn volledig uitgesloten, voor zover Remitan GmbH geen aantoonbare opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Remitan GmbH behoudt zich het recht voor om delen van pagina’s of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent op te schorten. De website kan van tijd tot tijd informatie bevatten over verschillende medische aandoeningen. Neem, wanneer u vragen over medische kwesties hebt, altijd contact op met een arts of andere medische professional. De op deze website opgeslagen informatie is van algemene aard en is nooit een vervanging voor een medische diagnose en therapie.

2. Gebruik van de website

U kunt naar eigen goeddunken navigeren binnen de website en te allen tijde daarop gepresenteerde materialen downloaden. Al het gedownloade materiaal mag uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

3. Productmonsters

Remitan GmbH behoudt zich het recht voor om gratis productmonsters te weigeren bij schending van de gebruiksvoorwaarden, meervoudige aanmelding of twijfel over de juistheid van uw gegevens.

4. Verwijzingen en links

Voor directe of indirecte verwijzingen naar andere websites (links), die buiten de verantwoordelijkheid van Remitan GmbH liggen, aanvaardt Remitan GmbH uitsluitend aansprakelijkheid in gevallen waarin Remitan GmbH kennis heeft genomen van de inhoud en het voor Remitan GmbH technisch mogelijk en redelijk is om het gebruik in het geval van illegale inhoud te verhinderen. Remitan GmbH verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van het programmeren van links geen illegale inhoud op de pagina’s te vinden was. Remitan GmbH heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of het auteurschap van de gelinkte/gekoppelde pagina’s. Daarom distantieert Remitan GmbH zich dan ook van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s die zijn gewijzigd na het programmeren van de links. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geprogrammeerde links en verwijzingen en voor vermeldingen in de door Remitan GmbH opgezette contactenbeurs. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en met name voor schade die voortvloeit uit het gebruiken of niet-gebruiken van dergelijke informatie is uitsluitend de aanbieder van de website verantwoordelijk; niet degene die verwijst naar dergelijke pagina’s en informatie.

5. Intellectuele eigendomsrechten

Remitan GmbH streeft ernaar om de auteursrechten van gebruikte afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te respecteren, zelf gecreëerde afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videobestanden en teksten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en door derden beschermde merken en handelsmerken vallen onder de bescherming van de relevante auteurs- en eigendomsrechten van de respectievelijke eigenaren. Alleen het vermelden van een handelsmerk houdt niet in dat dit niet door rechten van derden wordt beschermd. Het copyright voor gepubliceerd materiaal dat door Remitan GmbH zelf is gemaakt, berust bij haar. Elke vermenigvuldiging of elk gebruik van afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Remitan GmbH.

6. Werking

Indien delen van of afzonderlijke formuleringen in deze tekst niet, niet meer of niet volledig correct zijn, laat dit de inhoud en geldigheid van de overige delen van het document onverlet.

II. Privacyverklaring

De door u verstrekte informatie wordt door ons gebruikt om uw bestellingen te verwerken. Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden (bijvoorbeeld verzenddiensten) voor zover dat voor de verwerking van uw bestelling noodzakelijk is. De bestelinformatie wordt gecodeerd en beveiligd overgedragen. Remitan GmbH aanvaardt echter geen aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens tijdens de overdracht via het internet (bijvoorbeeld als gevolg van technische problemen van de provider) of voor criminele toegang tot bestanden op onze website.

III. GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “Cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De met behulp van het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, zal uw IP-adres door Google worden ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal deze informatie gebruikt worden om uw gebruik van deze website te evalueren, rapporten samen te stellen over de activiteiten op deze website en om andere diensten te leveren die samenhangen met het gebruik van deze website en de op internet aangeboden diensten van de exploitant van deze website. Het door Google Analytics via uw browser bepaalde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens bij Google. U kunt in uw browsersoftware verhinderen dat cookies worden opgeslagen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website zult kunnen gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de via het cookie over uw gebruik van de website verzamelde gegevens (waaronder uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en daar kunnen worden verwerkt, door de via de volgende link te vinden browserplug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.